مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
VPS 1 - vCPU (MHz): 8 Quad-Core 2000
Memory (MB): 128 MB Guaranteed Memory
Disk Space (GB) : 10 GB
Bandwidth (GB) : 400 GB Monthly
Uplink Port : 1 Gbps
IP : 2 IP Address

0 تومان سالانه
VPS 2 - vCPU (MHz): 8 Quad-Core 2000
Memory (MB): 960 MB Guaranteed Memory
Disk Space (GB) : 40 GB
Bandwidth (GB) : 2000 GB Monthly
Uplink Port : 1 Gbps
IP : 2 IP Address

0 تومان سالانه
VPS 3 - vCPU (MHz): 8 Quad-Core 2000
Memory (MB): 1216 MB Guaranteed Memory
Disk Space (GB) : 60 GB
Bandwidth (GB) : 2500 GB Monthly
Uplink Port : 1 Gbps
IP : 2 IP Address

0 تومان سالانه
VPS 4 - vCPU (MHz): 8 Quad-Core 2000
Memory (MB): 1472 MB Guaranteed Memory
Disk Space (GB) : 75 GB
Bandwidth (GB) : 3000 GB Monthly
Uplink Port : 1 Gbps
IP : 2 IP Address

0 تومان سالانه
VPS 5 - vCPU (MHz): 8 Quad-Core 2000
Memory (MB): 1600 MB Guaranteed Memory
Disk Space (GB) : 90 GB
Bandwidth (GB) : 4000 GB Monthly
Uplink Port : 1 Gbps
IP : 2 IP Address

0 تومان سالانه
VPS_Iran2 -

0 تومان سالانه

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.80.87.250) وارد شده است