مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
CLO1 - Host : 500 MB
Bandwidth : 30 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
1 Addon Site

100,000 تومان سالانه
CLO2 - Host : 1000 MB
Bandwidth : 60 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
3 Addon Site

170,000 تومان سالانه
CLO3 - Host : 2000 MB
Bandwidth : 100 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
5 Addon Site

300,000 تومان سالانه
CLO4 - Host : 5000 MB
Bandwidth : 150 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
10 Addon Site

490,000 تومان سالانه
CLO5 - Host : 10000 MB
Bandwidth : 200GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
10 Addon Site

690,000 تومان سالانه
IRL1 - Host : 100 MB
Bandwidth : 2 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
1 Addon Site

100,000 تومان سالانه
IRL2 - Host : 300 MB
Bandwidth : 5 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
2 Addon Site

120,000 تومان سالانه
IRL3 - Host : 500 MB
Bandwidth : 8 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
3 Addon Site

150,000 تومان سالانه
IRL4 - Host : 1000 MB
Bandwidth : 20 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
5 Addon Site

290,000 تومان سالانه
IRL5 - Host : 2000 MB
Bandwidth : 50 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
10 Addon Site

490,000 تومان سالانه
CLS1 - Host : 200 MB
Bandwidth : 4 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
1 Addon Site

75,000 تومان سالانه
CLS2 - Host : 500 MB
Bandwidth : 8 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
3 Addon Site

120,000 تومان سالانه
CLS3 - Host : 1000 MB
Bandwidth : 10 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
5 Addon Site

155,000 تومان سالانه
CLS4 - Host : 2000 MB
Bandwidth : 20 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
10 Addon Site

250,000 تومان سالانه
CLS5 - Host : 5000 MB
Bandwidth : 50 GB
Unlimited Email
Unlimited MySql
20 Addon Site

350,000 تومان سالانه

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.80.87.250) وارد شده است